Wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijden 'Koop All-in-One en win een aankoopcheque van 100 euro', die Evergreen Garden Care Belgium, met adres te 9160 Lokeren, Voshol 8, KBO 0464.324.251, organiseert. Door deel te nemen aan deze promotie verklaren de deelnemers gebonden te zijn aan dit wedstrijdreglement.

Algemene bepalingen wedstrijden Evergreen Garden Care Belgium

 1. Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in. Door deel te nemen zijn de deelnemers ook gebonden door de beslissingen van de eventuele jury en/of Evergreen Garden Care, die bindend en definitief zijn voor alles wat verband houdt met deze wedstrijd en waartegen geen beroep open staat.
 2. Over de wedstrijd en het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling en telefoongesprekken gevoerd.
 3. Evergreen Garden Care Belgium kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van Evergreen Garden Care Belgium om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs moet worden aangepast of worden geannuleerd. Evergreen Garden Care Belgium is evenmin aansprakelijk indien de wedstrijd om technische redenen (tijdelijk) onmogelijk is. Geen enkele schadevergoeding of compensatie zal in dergelijk geval verschuldigd zijn aan de deelnemers.
 4. Evergreen Garden Care Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de website waarop de wedstrijd wordt gehouden niet toegankelijk is om reden van serverproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Evergreen Garden Care Belgium kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor o.m.: transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of de gebruikte software, de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.
 5. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten of vergissingen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Evergreen Garden Care Belgium. Niet voorziene gevallen worden behandeld door Evergreen Garden Care Belgium. Elke uitspraak is bindend.
 6. Evergreen Garden Care Belgium behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
 7. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,...) wordt per wedstrijd bepaald in de Bijzondere Bepalingen. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Enkel deelnemers die alle voorwaarden voor de wedstrijd vervullen komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld die bepaalt wie uiteindelijk een prijs wint of behoudt Evergreen Garden Care Belgium zich het recht voor om de winnaar uit de ex aequo deelnemer te laten bepalen door handtrekking.
 8. Deze wedstrijd staat open voor alle personen meerderjarig en woonachtig in België, m.u.v. Evergreen Garden Care Belgium personeelsleden en hun directe familie (ouder, kind, levenspartner, broer of zus, en hun respectievelijke levenspartners, ongeacht waar ze wonen) en diegenen die in hetzelfde gezin verblijven, ook al zijn ze niet verwant, en elk ander individu of entiteit die betrokken is bij het ontwerpen, maken of verdelen van het materiaal voor deze wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal deelnemen aan een wedstrijd tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Bijzondere Bepalingen.
 9. Deelnemers gaan er door hun loutere deelname uitdrukkelijk mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto) op de website van Evergreen Garden Care Belgium, of op social media van Evergreen Garden Care Belgium of haar partners voor de betrokken wedstrijd verschijnen. Geen andere persoonsgegevens zullen worden openbaar gemaakt dan de naam, de woonplaats (d.i. de naam van de gemeente of stad) en desgevallend een foto van de winnende deelnemer en deze persoonsgegevens zullen gebruikt worden in de uitvoering van deze wedstrijd alsook ter promotie van Evergreen Garden Care Belgium of haar partners voor de betrokken wedstrijd. De winnende deelnemer stemt door deelname aan de wedstrijd uitdrukkelijk in met het nemen van een foto en met de publicatie en verspreiding ervan in het kader van de wedstrijd en ter promotie van Evergreen Garden Care Belgium of haar partners voor de betrokken wedstrijd.
 10. Evergreen Garden Care Belgium mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen (adres, tel nr., e-mail). De deelnemer is verplicht om zijn e-mailadres door te geven. Als deelnemer gaat u ermee akkoord dat Evergreen Garden Care Belgium of een aan Evergreen Garden Care Belgium gelieerde onderneming, als verantwoordelijken voor de verwerking, uw persoonlijke gegevens, gevoegd bij uw deelname, gebruiken en verwerken voor volgende doeleinden: het registreren, bevestigen en behandelen van uw deelname aan de wedstrijd. Als deelnemer gaat u er ook mee akkoord dat de door Evergreen Garden Care gevraagde en anderzijds verzamelde gegevens, in het kader van uw deelname, bewaard en opgeslagen worden. Uw persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Evergreen Garden Care is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw gegevens te corrigeren, mochten deze onvolledig of onjuist zijn, door eenvoudig schriftelijk verzoek.
 11. Evergreen Garden Care verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Evergreen Garden Care ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Evergreen Garden Care Belgium ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt. Evergreen Garden Care kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien verstuurde e-mails, aanzien worden als spam of als ongewenste post. Evergreen Garden Care beschouwt dergelijke e-mails steeds als correct verstuurd zijnde naar de deelnemer.
 12. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de privacy policy van Evergreen Garden Care Belgium zoals te vinden op de pagina met ons privacy beleid.
 13. Evergreen Garden Care Belgium kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.
 14. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaars van de wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.
 15. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.
 16. Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze onverminderd het bepaald in artikel 3, naar keuze van Evergreen Garden Care Belgium vervangen worden door een prijs van dezelfde waarde. De winnaar wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 17. Indien een prijs verstuurd wordt, is Evergreen Garden Care Belgium niet verantwoordelijk voor vertraging, beschadiging of verlies van de prijs door de transporteur of een vertraging in ontvangst.
 18. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer zoals discretionair en zonder mogelijkheid van beroep beslist door Evergreen Garden Care Belgium. Deze uitsluiting kan eveneens gelden voor volgende wedstrijden georganiseerd door Evergreen Garden Care Belgium.

Bijzondere bepalingen voor de wedstrijd ‘Substral All-in-One (100 euro-actie)’

VERLOOP WEDSTRIJD:

Elke deelnemer moet via het deelnameformulier in de winkel deelnemen, zijn/haar kasticket of factuur opsturen/uploaden (met aankoop van Substral All-in-One 375m² + 37,5m²), 1 schiftingsvraag beantwoorden en opsturen via post of mailen naar infobe@evergreengarden.com.

PRIJS:

De prijzenpot van deze wedstrijd met aankoopverplichting is een aankoopcheque van 100 euro bij de winkel waar je deelnam.

SELECTIE WINNAAR EN BEKENDMAKING:

De prijswinnaars worden bepaald op basis van het correct beantwoorden van de wedstrijdvraag op het formulier. In geval van ex aequo brengt de schiftingsvraag uitsluitsel: wie het antwoord het dichtst benadert, haalt het. Indien er dan nog een ex aequo vastgesteld wordt, dan haalt de deelnemer het die het eerst de antwoorden doorstuurde. Bij deze wedstrijd kan er 1 winnaar (per naam + e-mailadres) zijn per deelnemende winkel (per pallet All-in-One). De winnaar krijgt persoonlijk bericht dat hij/zij de prijs heeft gewonnen via e-mail/telefoon op het e-mailadres of telefoonnummer zoals vermeld op het deelnameformulier. Indien dit niet correct blijkt te zijn, vervalt het recht op de prijs. Indien de winnaar binnen de maand (uiterlijk 19/08/2022) niet reageert, wordt een andere winnaar gekozen (volgende deelnemer op de lijst). Er kunnen maximaal achtentwintig (28) dagen verlopen tussen de prijstoekenning en levering van de prijs, onder meer omwille van het verificatieproces. De andere deelnemers (die niet gewonnen hebben) worden niet persoonlijk verwittigd.

LOOPTIJD:

De looptijd van deze wedstrijd:

Substral All-in-One: 01/03/2022-30/06/2022 (mails), 7/07/2022 (voor post)

Tijdens de periode (van 01/03/2022 middernacht t/m 07/07/2022 middernacht) van de wedstrijd op basis van de aankoop van een product Substral All-in-One (375m² + 37,5 m²) kan een deelnemer maar één maal deelnemen (volgens naam + e-mail adres) en dus ook maximaal één maal winnen in het kader van deze wedstrijd.