Wettelijke Bepalingen

De website www.ilovemygarden.be is de exclusieve eigendom van de vennootschap Evergreen Garden Care Belgium.

Handelsnaam: Evergreen Garden Care Belgium bvba, hierna de 'vennootschap' genoemd

Adres van de maatschappelijke zetel: Dieptestraat 2 bus 11, B-9160 Lokeren. e-mail infoBE@evergreengarden.com

De toegang tot de website www.ilovemygarden.be (de “Site”) houdt automatisch de aanvaarding in zonder voorbehoud van de onderhavige wettelijke bepalingen.


1. IN DE SITE OPGENOMEN INFORMATIE

De gebruiker van deze Site erkent over de nodige bevoegdheden en middelen te beschikken om toegang te nemen tot en gebruik te maken van deze site. 

De vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elementen buiten haar controle noch voor mogelijke schade aan de technische omgeving van de gebruiker en met name zijn computers, softwareprogramma’s, netwerkapparatuur of enig ander materiaal dat gebruikt wordt om toegang te nemen tot de Site en de diensten en informatie van die Site te gebruiken.

Er wordt aan herinnerd dat het zich met bedrieglijk opzet toegang verschaffen tot een informaticasysteem of zich daarin handhaven, het hinderen of vervalsen van de werking van een dergelijk systeem, het met bedrieglijk opzet invoeren of wijzigen van gegevens in een informaticasysteem, strafbare misdrijven vormen.

Het is u verboden enig materiaal over te dragen dat onwettig, beledigend, lasterlijk, onterend, obsceen, aanstootgevend, pornografisch is of geloofsovertuigingen kan krenken of enig materiaal dat een misdaad of wanbedrijf uitmaakt of daartoe kan aanzetten, een burgerlijke aansprakelijkheid in het geding brengt of andere schending van de wet uitmaakt. De vennootschap kan discussies, forums of blogs leiden of eraan deelnemen maar zonder dat ze enige verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud ervan, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit hun inhoud, noch voor dwalingen, eerroof, laster, weglatingen, leugens, beledigingen, pornografie, godslastering en onjuistheden die naar aanleiding daarvan op de Site worden verspreid.

 

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

De vennootschap is eigenaar of houder van de rechten van alle samenstellende elementen van de Site, waaronder met name de gegevens, tekeningen, grafische voorstellingen, foto’s, muziek, videofilmpjes ... Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie, weergave of verspreiding van de inhoud van deze Site door welk procedé ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de vennootschap, is verboden en wordt beschouwd als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van de auteursrechten van de Vennootschap conform boek XI Wetboek Economisch Recht en naamaak conform artikel XI.293 Wetboek Economisch Recht.

De op deze Site voorgestelde merken zijn gedeponeerde merken en zijn de exclusieve eigendom van de vennootschap of van haar dochtermaatschappijen. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of aanverwante logo’s zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de vennootschap is verboden. De vennootschap kan in geen geval worden geacht een licentie te verlenen op de op de Site opgenomen merken. Bij gebruik van de merken of van enige auteursrechtelijk beschermde informatie op deze Site, zal systematisch iedere schending van haar rechten vervolgen voor de bevoegde rechtbanken.

 

3. INHOUD VAN DE SITE

Wij wijzen u erop dat alles op de Site u "AS IS" wordt voorgesteld ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

De vennootschap behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar Site op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bovendien wijst de vennootschap iedere aansprakelijkheid af bij vertraging, fout of weglating in de inhoud van de pagina’s van de Site, alsook bij onderbreking of niet beschikbaarheid van de dienst om welke reden ook.

De vennootschap stelt alles in het werk om de juistheid en waarachtigheid van alle op haar Site aan de gebruikers ter beschikking gestelde informatie te verzekeren, maar technische onjuistheden, drukfouten of onvolledigheden blijven mogelijk.

Bijgevolg kan de vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld voor welke beslissing ook die wordt genomen op basis van op de Site vervatte informatie, noch voor het gebruik dat derden ervan zouden kunnen maken.

De toegang tot de op de Site voorgestelde producten en diensten kan ten aanzien van sommige landen aan beperkingen verbonden zijn. De belanghebbende kan bij de algemene of lokale contactpersoon van de vennootschap navragen of hij toegang heeft tot de betrokken producten of diensten.

 

4. HYPERLINKS

De hyperlinks op de Site werden aan een voorafgaande controle onderworpen door de directeur van de publicatie. Aangezien de vennootschap echter niet de uitgever is van de gelinkte sites, kan ze de inhoud ervan niet beheersen. Bijgevolg kan de vennootschap in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de aldus toegankelijk gestelde sites, noch voor de eventuele verzameling en overdracht van persoonsgegevens, plaatsing van cookies of enig ander procedé met hetzelfde doel toegepast door deze sites.

De gebruikers van deze Site kunnen in geen geval een hyperlink naar de site www.ilovemygarden.be maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap. Ieder verzoek hiertoe moet gericht worden aan de Directeur van de publicatie van de Site.

 

5. PERSOONSGEGEVENS

De Site zoals die oorspronkelijk is ontworpen, is niet bestemd om persoonsgegevens over zijn bezoekers te verzamelen. Zie rubriek 'Privacy' https://www.lovethegarden.com/be-nl/privacy-en-cookies

 

6. RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING

Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, hebben de personen wier persoonsgegevens werden verzameld, een recht van toegang, nazicht, wijziging, verbetering en verwijdering van die gegevens.

Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te richten aan het volgende adres: Evergreen Garden Care Belgium bvba, Voshol 8, B-9160 Lokeren. Of via een e-mail naar infoBE@evergreengarden.com

 

7. WIJZIGING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN

De vennootschap behoudt zich het recht voor om deze bepalingen op ieder ogenblik te wijzigen. De gebruiker verbindt zich ertoe ze regelmatig te raadplegen.

 

8. TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

Het toepasselijk recht is het Belgische recht. Bij geschillen tussen de vennootschap en een derde in verband met deze Site, is de bevoegde rechtbank die waaronder de maatschappelijke zetel van de vennootschap ressorteert.