Wczesnowiosenne opryski drzew

W ostat­nich latach w naszych ogro­dach oraz sadach, coraz czę­ściej i licz­niej wystę­pują cho­roby grzy­biczne oraz szkod­niki (przę­dziorki, misecz­niki). Jedną z naj­waż­niej­szych czyn­no­ści, które uchro­nią nas przed poten­cjal­nymi kło­po­tami w cza­sie sezonu jest wcze­sno­wio­senny oprysk naszych drzew owo­co­wych.


Jak wia­domo, wyżej wymie­nione szkod­niki spę­dzają zimę na naszych drze­wach owo­co­wych w róż­nych sta­diach roz­woju (jaja, poczwarki, larwy). Zimu­jąc na jabło­niach czy śli­wach, bez więk­szego pro­blemu zno­szą niskie tem­pe­ra­tury, dzięki czemu wio­sną będą bar­dzo odporne na nasze wysiłki.

Walka z tymi uciąż­li­wymi szkod­nikami z każ­dym sezo­nem staje się w ten spo­sób coraz trud­niej­sza. Wcze­sno­wio­senny oprysk pozwoli nam pozbyć się niepro­szo­nych gości z ogrodu.

Opryski jabłoni

Multi-Insekt jest eko­lo­gicz­nym środ­kiem owa­do­bój­czym w for­mie kon­cen­tratu na bazie oleju para­fi­no­wego. Aby uzy­skać naj­lep­sze efekty dzia­ła­nia, oprysk należy wyko­nać już od fazy pęka­nia pąków (koniec lutego, począ­tek marca), aż do początku fazy kwit­nie­nia. Wysoka sku­tecz­ność pre­pa­ratu wiąże się z dokład­nym opry­skiem – drzewa owo­cowe należy opry­skiwać tak, aby ciecz spły­wała z pni i gałęzi.

Multi-Insekt działa na rośli­nie powierzch­niowo i kon­tak­towo, dokład­nie nanie­siony two­rzy nie­prze­pusz­czalną dla szkod­nika war­stwę, odci­na­jąc go od tlenu – w ten spo­sób larwy przę­dzior­ków czy misecz­ni­ków giną, w tej walce nie mają one żad­nych szans. Bar­dzo waż­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na sku­tecz­ność opry­sku jest rów­nież tem­pe­ra­tura powie­trza, pod­czas wyko­ny­wa­nia koniecz­nie musi być ona dodat­nia (5°C to abso­lutne mini­mum).

Nie zapomnijmy również o wczesnowiosennym oprysku naszych brzoskwini. Kędzierzawość liści jest zmorą wielu ogrodników. Aby skutecznie uchronić się przed tą chorobą, powinniśmy wykonać oprysk Syllitem jeszcze przed pęknięciem pąków. Jeżeli pogoda dopisze (kilka dni bez mrozu), oprysk możemy wykonać już pod koniec lutego.

Powiązane artykuły