Warunki korzystania

Nota prawna

Evergreen Garden Poland Sp. z o.o. prowadzi tę stronę internetową („Witrynę”) w celu zapewnienia osobistej rozrywki, informacji, edukacji i komunikacji. Zapraszamy do przeglądania i korzystania z naszej witryny. Możesz pobierać materiały wyświetlane w Witrynie do niekomercyjnego użytku osobistego pod warunkiem, że zachowujesz również wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawartych w materiałach. Nie możesz rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować ani wykorzystywać treści Witryny do celów publicznych lub komercyjnych w tym tekstu, obrazów, audio i wideo bez pisemnej zgody Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.

Dostęp do witryny i korzystanie z niej podlega również następującym warunkom („Regulamin”) i wszystkim obowiązującym przepisom. Uzyskując dostęp do Witryny i przeglądając ją, akceptujesz bez ograniczeń zasady i warunki korzystania z niej oraz potwierdzasz, że wszelkie inne umowy między Tobą a Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. są zastąpione i nie mają mocy ani skutku.


Zasady i warunki

  1. Powinieneś założyć, że wszystko co widzisz lub czytasz na niniejszej stronie internetowej jest chronione prawem autorskim, chyba że zaznaczono inaczej, i nie może być wykorzystywane za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach bez pisemnej zgody Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. nie oświadcza ani nie gwarantuje, że korzystanie z materiałów opublikowanych w Witrynie będzie szanowało prawa stron trzecich powiązanych lub nie z Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
  2. Chociaż Evergreen Garden Care Poland Sp z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładne i aktualne informacje w Witrynie, Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.nie gwarantuje ich dokładności. Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w treści strony internetowej, w tym za dokładność, kompletność, terminowość, wiarygodność lub dostępność jakichkolwiek informacji, które otrzymujesz w wyniku korzystania z Witryny.
  3. Korzystasz z Witryny na własne ryzyko. Ani Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub zamieszczanie Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, pośrednie, specjalne lub karne szkody powstałe w wyniku przeglądania Witryny. Nie ograniczając powyższego, wszystkie elementy i treści pojawiające się w Witrynie a także informacje, które możesz mieć za pośrednictwem Witryny, są oferowane „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, w tym między innymi dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. Sprawdź lokalne przepisy prawne pod kątem ograniczeń lub ograniczeń w zakresie domniemanych gwarancji. Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. również nie ponosi i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innego mienia po Twojej wizycie, a także za wirusy infekujące Twój sprzęt komputerowy wynikające z korzystania z Witryny lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów, danych, tekstu, obrazów, wideo lub audio z Witryny.
  4. Wszelka komunikacja lub dokumentacja przesyłana do Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, w tym wszelkie informacje, pytania, komentarze, sugestie lub podobne treści są i będą traktowane jako niepoufne i nie zastrzeżone. Wszystko, co przesyłasz lub wysyłasz, może być wykorzystywane przez Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. lub jej podmioty stowarzyszone w dowolnym celu, w tym między innymi do celów reprodukcji, komunikacji, transmisji, publikacji, emisji i publikacji. Ponadto Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. jest również uprawniony do korzystania z pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w komunikacji wysyłanej do Witryny w dowolnym celu, w tym między innymi w celu rozwoju , wytwarzania i sprzedaży produktów przy użyciu tych informacji.
  5. Obrazy osób lub miejsc wyświetlane na stronie internetowej należą do Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. lub są wykorzystywane na podstawie licencji. Nie możesz używać tych obrazów ani zezwalać na ich używanie osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach lub pozwolenie zostało udzielone gdzie indziej w tej Witrynie. Wszelkie nieuprawnione wykorzystanie obrazów może naruszać prawa autorskie, znaki handlowe, prywatność oraz prawa i regulacje dotyczące reklamy i komunikacji.
  6. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe (zwane łącznie „Znakami”) wyświetlane w Witrynie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. Witryna internetowa nie zawiera niczego, co można by interpretować jako udzielenie przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania znaku towarowego wyświetlanego na Witrynie bez pisemnej zgody właściciela znaku towarowego. Surowo zabrania się nadużywania znaków wyświetlanych na stronie internetowej lub jakiejkolwiek innej zawartości strony internetowej, z wyjątkiem użycia przewidzianego w niniejszych warunkach. Informujemy, że Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. będzie ściśle egzekwować swoje prawa własności intelektualnej, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w tym wnosząc o wszczęcie postępowania karnego.
  7. Evergreen Garden Care nie sprawdza wszystkich innych witryn połączonych z jego witryną i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Jeśli linkujesz do jakichkolwiek stron lub witryn zewnętrznych, robisz to na własne ryzyko i z zastrzeżeniem niniejszych Warunków.
  8. Chociaż Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. może od czasu do czasu monitorować lub kontrolować dyskusje, czaty, publikacje, transmisje, tablice ogłoszeń i tym podobne na stronie internetowej. Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. nie ma takiego obowiązku i nie przyjmuje na siebie ani ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich publikacji a w szczególności za błędy, oszczerstwa, zniesławienia, przeoczenia, kłamstwa, nieprzyzwoitość, wulgaryzmy, pornografię, niebezpieczne lub niedokładne materiały pojawiające się w tego typu publikacjach w Witrynie. Zabrania się publikowania lub przekazywania jakichkolwiek nielegalnych, grożących, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, zapalnych, pornograficznych lub wulgarnych treści oraz wszelkich materiałów, które mogą stanowić przestępstwo lub zachęcać do postępowania, które mogłyby stanowić przestępstwo lub zachęcać do zachowania uważanego za przestępstwo powodującego odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszać dowolne prawo. Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. będzie w pełni współpracować z dowolnym organem ścigania i będzie egzekwować każde orzeczenie sądowe łącznie z prośbą lub poleceniem do ujawnienia tożsamości każdej osoby publikującej takie treści.
  9. Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. może w dowolnym momencie zmienić lub usunąć zawartość Witryny, w tym także niniejsze Warunki, poprzez aktualizację ich treści. Takie zmiany są wiążące dla użytkowników i dlatego powinni oni okresowo przeglądać tę stronę, aby zapoznać się z obowiązującymi Warunkami. Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania dostępu do strony internetowej. Niniejszy Regulamin stanowi jedyną umowę i porozumienie jakie posiadamy w odniesieniu do korzystania z Witryny. Zastępuje ono wszelkie inne komunikaty lub umowy, które mogliśmy zawrzeć przed zawarciem niniejszej Umowy. Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory muszą być rozstrzygane przez sądy polskie.